Performance Review

ชมไปแล้ว – การแสดงหุ่นละครเล็ก “นรสิงหาวตาร” ความเป็นหนึ่งเดียวกันของหุ่นและคน

หลายๆ คนน่าจะเคยได้ยินชื่อของ “หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)” กันมานาน เพราะเป็นคณะการแสดงละครเล็กหรือหุ่นกระบอก ที่ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์สาคร ยังเขียวสด ได้จัดให้มีการแสดงต่อสาธารณะมาตั้งแต่ปี 2528 ที่ต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานชื่อโรงละครโจ ...