Movie Review

ดูมาแล้ว 10 Cloverfield Lane นี่คือ ‘It Follows’ ของปีนี้

10 CLOVERFIELD LANE: อยากจะเรียกหนังเรื่อง 10 Cloverfiled Lane ว่ามันคือ It Follows ของปีนี้-ในแง่ที่มันฉลาดที่จะเล่า หรือจริงๆ แล้ว เจ้าเล่ห์แสนกล และคนทำหนังสามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้อย่างอยู่มือ ...